ข่าวประชาสัมพันธ์


การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ปีการศึกษา  2567

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

1. เข้าที่เว็บไซต์โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  เลือกที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือก ต่อ 1 รหัสกิจกรรมเท่านั้น

3. การเข้าใช้งาน        

รหัสผู้ใช้        :  รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     

รหัสผ่าน        :  เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน 13 หลัก   


ตัวอย่าง :        
ชื่อ           : เด็กชายเรียนดี   น่ารัก
ผู้ใช้         : 11220 (รหัสนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน   : 9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน 13 หลัก)

4. กรณีลงทะเบียนไม่สำเร็จ หรือมีปํญหาใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนให้ติดต่อ      ครูศุภัชชานันธ์  เภรี      ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือห้องคณิตศาสตร์

                   

5.. ***    นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียน โดยเลือก

กิจกรรมที่ยังไม่เต็มหรือกิจกรรมที่ยังไม่มีนักเรียนสมัคร