เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/2


รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: 427
ผู้ดูแล: นางศิริพร ตันสกุล
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 231
ผู้ดูแล: ว่าที่ ร.ต.หญิงสารภี แสงสว่าง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 328
ผู้ดูแล: นางสิริพร สระโร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 332
ผู้ดูแล: นางสาวกนตกมล สุขศิริ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 127
ผู้ดูแล: นางจันทร์เพ็ญ เชื้อบุญ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: 324
ผู้ดูแล: นายยงยุทธ์ จารุรัตน์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 335
ผู้ดูแล: นางอรอุมา ผ่องศรี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง AFS
ผู้ดูแล: นางปรางค์ทิพย์ อรัญไสว
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 123
ผู้ดูแล: นางกรองกาญจน์ แสงเดช
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 126
ผู้ดูแล: นางสารภี พงศาปาน
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 326
ผู้ดูแล: นายกิตติศักดิ์ บุญล้ำ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 232
ผู้ดูแล: นางสิริยากร ภู่ทอง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 132
ผู้ดูแล: นายณัฐพงศ์ นาคน้อย
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 236
ผู้ดูแล: นางสาวพรเพ็ญ ขวัญแก้ว
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 227
ผู้ดูแล: นายธันพงศ์ พานิชวงศ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 237
ผู้ดูแล: นางสรสิชา พรหมชาติ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 237
ผู้ดูแล: นางสาวจันทณา พันธุ์วิชาติกุล
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 137
ผู้ดูแล: นางสาวนาถยา ศุภนิมิตลักขณา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 328
ผู้ดูแล: นางสาววันทนา เก้าเอี้ยน
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องทูบี
ผู้ดูแล: นางสาวธีรนันท์ เทพโพธ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 432
ผู้ดูแล: นางวิมลมณี นาเจริญ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 428
ผู้ดูแล: นายพรรษวุฒิ พูลสวัสดิ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 327
ผู้ดูแล: นางสาวมาริสา กาญจนคลอด
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคารธงธน หน้าเวที
ผู้ดูแล: นางสาวนพวรรณ ธงศรี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามเปตองข้างสนามเทนนิส
ผู้ดูแล: นายสัจจพันธ์ สุทธินุ่น
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามเปตองข้างบ้านพักครู
ผู้ดูแล: นายสำราญสุข พุ่มประเสริฐ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: นางสาวจารียา อินทร์เทพ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 235
ผู้ดูแล: นางสาวจริยา แก้วแดง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: คหกรรม 2
ผู้ดูแล: นางสาวพิมลลักษณ์ คงแป้น
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: ห้องพยาบาล
ผู้ดูแล: นางวิมล วงศ์อินทร์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 437
ผู้ดูแล: นายศิริศักดิ์ เนียมเจียมตัว
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 131
ผู้ดูแล: นางบัวมาศ อุบลรัตน์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 131
ผู้ดูแล: นางสาวเสาวนีย์ ขุนประดิษฐ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 232
ผู้ดูแล: นางศุภลักษณ์ บุญสอน
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 122
ผู้ดูแล: นางงามพรรณ ธิปัตย์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 314
ผู้ดูแล: นายวราวุธ รัตนานุพงศ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 314
ผู้ดูแล: นางศุภลักษณ์ คะเชนทร์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: นางอัญชลี ภัทรโอภาส
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคารวาตะ
ผู้ดูแล: นางสาวพิไลวรรณ เกกินะ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: 431
ผู้ดูแล: นางอาทิตยา ศักดิ์จันทร์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 431
ผู้ดูแล: นางสาวผกามาส ใหม่เอี่ยม
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 422
ผู้ดูแล: นางสาวนิตยา บุญมี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 421
ผู้ดูแล: นางจันทร์เพ็ญ รักษ์วงศ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 17 คน
สถานที่: ชั้น 2 อาคารคหกรรม
ผู้ดูแล: นางนงเยาว์ วรรณดี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคารเกษตร
ผู้ดูแล: นางสาวสุภัทธิรา เรืองแก้ว
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 213
ผู้ดูแล: นางจารุณี บุญรอด
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: นายพีระชัย สุวรรณ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ศูนย์พลศึกษา
ผู้ดูแล: นายไพศาล แจ้งเศษ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 41 คน
สถานที่: ห้องดนตรีสากล
ผู้ดูแล: นายสุทิพัฒน์ ปานแก้ว
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 214
ผู้ดูแล: นางสาวอังคณา บุญเกิด
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ช 211
ผู้ดูแล: นายเนตรพันธ์ุ พรหมมณี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 331
ผู้ดูแล: นางสุจารีย์ ทองคลอด
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 331
ผู้ดูแล: นางสาวทัชชกร วาทีรักษ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 338
ผู้ดูแล: นางสาวกัลยาพรรณ แก้วมีศรี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 17 คน
สถานที่: 338
ผู้ดูแล: นางสาววรวรรณ จีนใหม่
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 233
ผู้ดูแล: นางสาวเครือวัลย์ ชูหนู
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 424
ผู้ดูแล: นางสาวกนกภรณ์ แสงเผือก
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 11 คน
สถานที่: 217
ผู้ดูแล: นางศุภัชชานันธ์ เภรี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 121
ผู้ดูแล: นางนวลจันทร์ นุกูลประทีป
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ช 213
ผู้ดูแล: ว่าที่ร.ต.สมพร ไชยยศ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 135
ผู้ดูแล: นางสาวพัชรินทร์ มีแต้ม
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 212
ผู้ดูแล: นางสมัย บุญคง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องพิพิธภัณฑ์
ผู้ดูแล: นางอัญธิสา ไหมอ่อน
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ
ผู้ดูแล: นางอัมพา หทัยวสีวงศ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: 215
ผู้ดูแล: นางสาวเบญจพร รัตนวงศ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องดนตรีไทย
ผู้ดูแล: นางนิดารัตน์ ชุมศรี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องอาเซียน
ผู้ดูแล: นายเกรียงศักดิ์ เมฆสุข
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 234
ผู้ดูแล: นางสาวรุ่งฤดี บุญยัง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ช212
ผู้ดูแล: นายครรชิต แป้นหมึก
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 128
ผู้ดูแล: นางนิภาพร ศรีณวัฒน์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง GPA
ผู้ดูแล: นางนภัสสร จุ่ทิ่น
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง GPA
ผู้ดูแล: นายศิรศักดิ์ บุญคง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องธนาคาร
ผู้ดูแล: นางสาวศิริรัตน์ ภูเขาทอง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 29 คน
สถานที่: ห้องนาฎศิลป์
ผู้ดูแล: นางจรัญญา สอนขำ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องนาฎศิลป์
ผู้ดูแล: นางสาวขนิษฐา สังข์เพ็ชร์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 336
ผู้ดูแล: นางดวงสมร คำเงิน
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ช 312 (อาคารข้างโรงอาหาร)
ผู้ดูแล: นางสาวเบญจมาศ พลสิทธิ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 423
ผู้ดูแล: นางสนธยา ทองท่าฉาง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: 334
ผู้ดูแล: นางสาวสุมลฑา นาคแท้
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: นางสาวธิดารัตน์ คำสุวรรณ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ช311
ผู้ดูแล: น.ส.กนกวรรณ โชติรัตน์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 426
ผู้ดูแล: นางเมธาวี รอดเหลื่อม
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: 134
ผู้ดูแล: นางสาวเสาวลักษณ์ จันทอาภรณ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 436
ผู้ดูแล: นางสาวนิรัญญา หมื่นหนู
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางรัตนา ศรียาเทพ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 138
ผู้ดูแล: นายกิตติพัฒน์ บุญฤทธิ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคารวาตะ
ผู้ดูแล: นายธีระพงศ์ จันทร์เพชร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องวงโยฯ
ผู้ดูแล: นางสาวฐิติมา นาคน้อย
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 435
ผู้ดูแล: นางสาวสุภาพร ฤดูดี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคารวาตะ
ผู้ดูแล: นางสาวธัญญรัตน์ วรรณบุรี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามฟุตบอลหลังอาคารธงธน
ผู้ดูแล: นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 323
ผู้ดูแล: นางพงศ์จันทร์ วิชัยดิษฐ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 216
ผู้ดูแล: นายสุวัฒน์ อินทจักร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สวนโมกข์สวนเมือง
ผู้ดูแล: นางสาวธัญรัตน์ บุตรพรหม
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ
ผู้ดูแล: นางสาวสุนิสา ศรีสาคร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ
ผู้ดูแล: นายพิชญุตม์ ประภาศิรื
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง ทูบีนัมเบอร์วัน
ผู้ดูแล: นางกุศล ขุนศรี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 333
ผู้ดูแล: นางวิลาวัลย์ ทองจิตร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 337
ผู้ดูแล: นายบุญยิ่ง คล้ายเพชร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสภา
ผู้ดูแล: นายโกสินทร์ จันทร์ประสิทธิ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสภา
ผู้ดูแล: นางทัศนีย์ ศรีอินทร์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องอาหารครู
ผู้ดูแล: นางธวัลรัตน์ พริ้มพราย
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 425
ผู้ดูแล: นางวิภาดา เวียงแก้ว
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 325
ผู้ดูแล: นางปิยดา คล้ายเพชร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 322
ผู้ดูแล: นางสาววิภาวรรณ จันทร์โอเอี่ยม
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 133
ผู้ดูแล: นายกิตติพันธ์ สิรเกรียงไกร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 438
ผู้ดูแล: นางสาวเกศสุดา บุญยัง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 438
ผู้ดูแล: นายธีรภัทร วรรณทอง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: 434
ผู้ดูแล: นางอำไพ โสภาคะ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องโสตฯ(ห้องควบคุม)
ผู้ดูแล: นายศุภกิตต์ ใจแจ้ง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคารอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: นายอนันต์ ร่มเย็น
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 124
ผู้ดูแล: นางสาววิชุดา คงนคร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางสาวชิราวัลย์ เพชรชัย
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 34 คน
สถานที่: 228
ผู้ดูแล: นางสาววรัญญา พันธุวงศ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 19 คน
สถานที่: ห้องคหกรรม 1
ผู้ดูแล: นางสาวแวววรรณ แววคล้ายหงษ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 231
ผู้ดูแล: นางสาวศสิโสม รอดเจริญ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ
ผู้ดูแล: นายอรุณ มาศสำเภา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 433
ผู้ดูแล: นางสาวอมรรัตน์ จงอินตา
รับสมัคร:
Note:-